Afscheid H. van Valkengoed en R. Wijnhovenen
Verbod op rode maden !
Nominatie vrijwilligersorganisatie 2006
Opening vijver 4
Jaarverslag VBC 2017

VERGADERSCHEMA 2017    
MEDEDELINGEN CONTROLE

Mededelingen uit bestuursvergaderingen:
Vergaderingen 2015
Vergaderingen 2016
       
Bestuursvergadering van 12 December2017

Rabobank actie heeft de club 133.00 euro op geleverd
Voorzitter is met sportvissenrij in overleg gegaan om de ledenadministratie over te zetten.
Vergaderschema 2018 wordt besproken en door iedereen akkoord bevonden.
Voorgang ledenadministratie verloopt voorspoedig en vergunning zijn vanuit sportvisserij Nederland binnen.
In de vergadering  wordt afgesproken dat er strenger op toegezien wordt dat afgesproken bedragen voor aanschaf niet overschreden worden.
Afgesproken wordt dat er niemand meer op eigen houten inkopen gaat doen.
Alle uitgave worden eerst gemeld en goed gekeurd door de penningmeester, zonder deze goedkeuring wordt er niets vergoed.
De stroom voorziening zoals die nu is zal verder niet meer veranderen, enkel wordt het nog netjes afgewerkt.
De problemen met het koffie zet apparaat en frituurpan komen doordat de stroomvoorziening max 2000 watt aankan.
Dit kan alleen op gelost worden door af veel uitgave te doen aan de installatie.
Een andere optie is om apparatuur af te stemmen op de installatie.
Door ALLE bestuursleden is gekozen voor afstemming apparatuur.
Dit houdt in dat er afscheid genomen gaat worden van het koffiezet apparaat, en dat er een ander komt wat minder vermogen nodig heeft.
In het vervolg zal hier beter na gekeken worden..
Ook is besproken over spullen die door leden aan de club worden gegeven ook van de club zijn en het lid er afstand van doet.
Er is nieuwe vis uitgezet in vijver 2 en 4
Het betreft hier 100kg brasem in vijver 2 en 600 kg brasem en 100 kg blankvoorn in vijver 4.
De 300 kg blankvoorn zal nageleverd worden.

Bestuursvergadering van 7 juli 2017
Sportvisserij Nederland gaat een portal opzetten waarop de vispashouders hun eigen gegevens kunnen beheren.

Het jaarverslag 2016 van Sportvisserij Nederland is te downloaden vanaf hun site.

Omdat er nogal eens wat hengels te water raken, is de vraag binnengekomen om in elke vijver een bootje neer te leggen, omdat er anders met de al aanwezige boot te ver moet worden gelopen. Het bestuur besluit er niet meer bootjes bij te kopen, maar een wagentje te maken waarop de nu al aanwezige boot naar de plaats des onheils kan worden gereden. Daarmee is het probleem dan opgelost.

De vereniging telt per 2-7-2017 786 senioren, 211, 65 plussers, 43 Jeugdplusleden en 65 jeugdleden.
De nummers op de tegels rond vijver 1 en 2 zijn niet goed te zien en moeten steeds opnieuw erop worden geschilderd. Dat is veel werk. Daarom worden er daar nu nummerplaatjes op een klinker op de visplek vastgeschroefd.

Er zijn rond vijver 1 en 2 een achttal plaatsen die vernieuwd moeten worden omdat ze onveilig zijn. Die zijn met linten afgezet en mogen niet gebruikt worden. Ze zullen zo spoedig mogelijk worden hersteld.
Omdat dit met een kleine graafmachine gaat gebeuren, kunnen aanwezige vissers daar soms overlast van ondervinden. Onze excuses hiervoor.

De onderhoudscommissie zal sterk worden uitgebreid, ook al omdat er veel werk aan de winkel is.
Vrijwilligers zijn natuurlijk van harte welkom om eens een dagje mee te helpen bij de diverse werkzaamheden.

Door Peter Beelen is er een gedegen onderhoudsplan opgesteld. Dit zal in de komende tijd worden besproken.

De elektrische installatie bij de schuilgelegenheid wordt geoptimaliseerd.

Het schijnt dat de karpers in onze vijvers nog niet gepaaid hebben. Dit is ook bij andere verenigingen geconstateerd. Meestal kan dat geen kwaad, maar soms leggen karpers het loodje (hoewel dat momenteel bij ons niet het geval is). Het bestuur neemt hierover contact op met de biologen van Sportvisserij Nederland.

Er is besloten de nachtwedstrijd met de vaste hengel van 29 juli om te zetten in een marathonwedstrijd overdag. Er gaat dan worden gevist van 12.00 uur tot 21.30 uur in vijver 4.

De jeugdviscursus was een groot succes. Negen kinderen hebben er een diploma behaald en ook de ouders waren zeer enthousiast
Het blijft echter een probleem om de jeugd enthousiast te maken voor de hengelsport. Omdat dit zeer belangrijk is voor onze toekomst heeft het bestuur besloten een campagne op te zetten.
Bestuurslid Frits Geven heeft contact gehad met fishkid Boaz. Dit is een veertienjarige jongen die een vlog bijhoudt over vissen en de laatste tijd erg bekend geworden is door de hengelsportserie op Nickleodeon; “Boaz leert Bart vissen”. Het doel is zoveel mogelijk jeugd te bereiken. Als Boaz definitief komt, wordt vijver 3 gesloten en alle kinderen die dat willen, mogen met of zonder vergunning, die dag een hengeltje uitwerpen.
Hiertoe zal er een PR campagne opzetten,

In het kasteelhaventje zijn nog behoorlijk veel plaatsen vrij. Het bestuur gaat actie ondernemen om ook die vol te krijgen.

Op zaterdag 16 september is de jaarlijkse vrijwilligersdag. Leden die regelmatig werkzaamheden uitvoeren krijgen hiervoor eind augustus een uitnodiging.

Alle bestuursleden krijgen een pasje zodat er met meer gezag kan worden opgetreden als er overtredingen worden geconstateerd.

Bestuursvergadering van 7 juli 2017
Sportvisserij Nederland gaat een portal opzetten waarop de vispashouders hun eigen gegevens kunnen beheren.

Het jaarverslag 2016 van Sportvisserij Nederland is te downloaden vanaf hun site.

Omdat er nogal eens wat hengels te water raken, is de vraag binnengekomen om in elke vijver een bootje neer te leggen, omdat er anders met de al aanwezige boot te ver moet worden gelopen. Het bestuur besluit er niet meer bootjes bij te kopen, maar een wagentje te maken waarop de nu al aanwezige boot naar de plaats des onheils kan worden gereden. Daarmee is het probleem dan opgelost.

De vereniging telt per 2-7-2017 786 senioren, 211, 65 plussers, 43 Jeugdplusleden en 65 jeugdleden.
De nummers op de tegels rond vijver 1 en 2 zijn niet goed te zien en moeten steeds opnieuw erop worden geschilderd. Dat is veel werk. Daarom worden er daar nu nummerplaatjes op een klinker op de visplek vastgeschroefd.

Er zijn rond vijver 1 en 2 een achttal plaatsen die vernieuwd moeten worden omdat ze onveilig zijn. Die zijn met linten afgezet en mogen niet gebruikt worden. Ze zullen zo spoedig mogelijk worden hersteld.
Omdat dit met een kleine graafmachine gaat gebeuren, kunnen aanwezige vissers daar soms overlast van ondervinden. Onze excuses hiervoor.

De onderhoudscommissie zal sterk worden uitgebreid, ook al omdat er veel werk aan de winkel is.
Vrijwilligers zijn natuurlijk van harte welkom om eens een dagje mee te helpen bij de diverse werkzaamheden.

Door Peter Beelen is er een gedegen onderhoudsplan opgesteld. Dit zal in de komende tijd worden besproken.

De elektrische installatie bij de schuilgelegenheid wordt geoptimaliseerd.

Het schijnt dat de karpers in onze vijvers nog niet gepaaid hebben. Dit is ook bij andere verenigingen geconstateerd. Meestal kan dat geen kwaad, maar soms leggen karpers het loodje (hoewel dat momenteel bij ons niet het geval is). Het bestuur neemt hierover contact op met de biologen van Sportvisserij Nederland.

Er is besloten de nachtwedstrijd met de vaste hengel van 29 juli om te zetten in een marathonwedstrijd overdag. Er gaat dan worden gevist van 12.00 uur tot 21.30 uur in vijver 4.

De jeugdviscursus was een groot succes. Negen kinderen hebben er een diploma behaald en ook de ouders waren zeer enthousiast
Het blijft echter een probleem om de jeugd enthousiast te maken voor de hengelsport. Omdat dit zeer belangrijk is voor onze toekomst heeft het bestuur besloten een campagne op te zetten.
Bestuurslid Frits Geven heeft contact gehad met fishkid Boaz. Dit is een veertienjarige jongen die een vlog bijhoudt over vissen en de laatste tijd erg bekend geworden is door de hengelsportserie op Nickleodeon; “Boaz leert Bart vissen”. Het doel is zoveel mogelijk jeugd te bereiken. Als Boaz definitief komt, wordt vijver 3 gesloten en alle kinderen die dat willen, mogen met of zonder vergunning, die dag een hengeltje uitwerpen.
Hiertoe zal er een PR campagne opzetten,

In het kasteelhaventje zijn nog behoorlijk veel plaatsen vrij. Het bestuur gaat actie ondernemen om ook die vol te krijgen.

Op zaterdag 16 september is de jaarlijkse vrijwilligersdag. Leden die regelmatig werkzaamheden uitvoeren krijgen hiervoor eind augustus een uitnodiging.

Alle bestuursleden krijgen een pasje zodat er met meer gezag kan worden opgetreden als er overtredingen worden geconstateerd.


Bestuursvergadering van 29 mei 2017
Er wordt nog 1 persoon gezocht voor de kascontrolecommissie voor de komende 2 jaar. Wilt u even melden via secretariaat als u die functie op zich wilt nemen. In 2 uurtjes is die klus zeker geklaard.

Tijdens laatste algemene leden vergadering is een opmerking geplaatst welke mogelijk door sommige mensen als kwetsend ervaren kan worden. Dit betreuren wij; dit is ook nooit de bedoeling geweest.
Daarom willen we een ieder die zich op welke manier dan ook beledigd of gekwetst voelt onze welgemeende excuses aanbieden.

De voorzitter heeft samen met Peter Beelen een gesprek gehad met Harrie Maessen betreffende vijver 5. Er zijn wat aanpassingen in de plannen. Komende bestuurs-vergadering zal Peter Beelen uitleg komen geven.

Er is een bedankje binnengekomen van Antoon Sanders voor de onderscheiding en de bloemen.

Er is subsidie binnengekomen voor het Wanssums Ven van Landschapsbeheer.

Ledenaantallen per 29-5-2017
Senioren 727, 65 plus 208, Totaal senioren 935
Jeugdplus 43, Jeugdvispas 52, Totaal jeugd 95
Totaal ledenaantal 1030

Piet Beijersbergen geeft aan de jeugdcursus vanaf 2018 naar de zaterdagmiddag te willen verplaatsen, omdat hij op een woensdag bijna geen helpers kan krijgen.
Bovendien worden of er 15 telescopische hengeltjes van 4 meter lang aangeschaft en 5 schepnetjes. De toppen van deze hengeltjes zullen worden voorzien van een stuk elastiek om grotere vissen beter de baas te kunnen.

Het vergaderschema voor de rest van de bestuursvergaderingen 2017 is als volgt:
Donderdag 6 juli, maandag 4 september, dinsdag 31 oktober en maandag 18 december.

Taakverdeling bestuur:
Eric Mans zegt het secretariaat wel te willen overnemen van Patrick Willems.
Sjaak Meijer wil wel penningmeester worden en zitting nemen in het DB.

Wil Wijnhoven geeft aan dat er nogal wat onvrede en opgekropte frustratie zit bij sommige leden. Hij wil gaan pogen om hierin verandering te brengen. Hij gaat in dit alles in het eerste jaar zijn rol zoeken en geeft verder aan ook in de V.B.C. zitting te willen nemen.

Carel Schmidt geeft aan dat hij alle onderdelen van de wedstrijdsport wel beoefent. Hij wil zich echter speciaal bezig gaan houden met het jeugdgebeuren

Patrick Willems kan zich dan vanaf nu bezig gaan houden met zijn oorspronkelijke taak: PR. Pieter Kunen doet dat nu nog, maar Patrick gaat dat langzaamaan overnemen. Ook wil hij gaan werken aan een toekomstvisie voor het Alvertje.

Frits Geven is momenteel secretaris van de controlecommissie en lid van de wedstrijdcommissie met specialiteit karpervissen.

Henk Theeuwen zit momenteel in de jeugdcommissie en de wedstrijdcommissie. Van beide commissies is hij secretaris.

Hay Linders zit in de controlecommissie, in beheer en onderhoud (hoofd onderhoud) en in de VBC


Voor de toekomst:
- Zorgen voor een gezonde vijver en een goed ledenaantal.
- Zorgen voor een goede visplek voor ieder facet van de hengelsport.
- Er moet wat meer rust komen in de vereniging.
- Het bestuur moet een open oor hebben voor alle leden.
- We hebben zowat het mooiste complex van heel Nederland en dit moeten we in ere houden.
- Proberen nog meer wateren in de Stichting Hengelsport Venray te krijgen zodar er meer vismogelijkheden komen.
- Het kasteelhaventje promoten zodat er wat meer boten bij komen.
- Zorgen voor een goede PR b.v. door bekende (semi)professionele vissers en hengelsport auteurs uit te nodigen eens een dagje in het Wanssums Ven te komen vissen. Dit levert waarschijnlijk veel positieve publiciteit op.
- Hetzelfde geldt voor het benaderen van grote hengelsportmerken.
- Detailhandelszaken moeten ook ambassadeurs voor het Alvertje worden.
- Informatie en reclame voor het Alvertje via website en facebook pagina.
- De wedstrijdvisserij met de vaste stok vergrijst; deze ook proberen nieuw leven in te blazen.
- Seniorenbeleid b.v. door project met bejaardenhuizen/ ouderenverenigingen.
- Uitwisselingen met andere verenigingen.
- Wat willen we: natuurvijver of visvijver? Het overgrote deel van de vereniging zal kiezen voor visvijver.

Definitieve taakverdeling bestuur:
Harry Bakker: Voorzitter
Eric Mans: Secretaris en controlecommissie
Sjaak Meijer: Penningmeester en controlecommissie
Hay Linders:Hoofd onderhoud, VBC en controle
Henk Theeuwen: Commisie jeugd en wedstrijd
Patrick Willems: PR en toekomstige ontwikkeling
Piet Beijersbergen: Jeugdcommissie en jeugdopleiding.
Wil Wijnhoven: Commissie VBC en onderlinge verhoudingen
Frits Geven: Commissie controle en wedstrijdcommissie
Carel Schmidt: Jeugdcommissie


Bestuursvergadering van 14 maart 2017

Ledenaantallen per 31-12-2016
Senioren: 793
65 plus: 210
Totaal senioren: 1003
Jeugdplus(14 tot 18 jaar): 53
Jeugdvispas: 70
Jeugdvergunning: 19
Totaal jeugd: 142
Totaal ledenaantal 2016: 1145.
Dit is 27 minder dan 2015. De terugloop zit helemaal bij de jeugd. Senioren + 6.

Vanaf de invoering van de vispas krijgt de vereniging 1 euro voor elke vispas als handelingsvergoeding van Sportvisserij Nederland. Die vergoeding gaat per 1-1-2018 vervallen. Reden daarvoor is dat er een tekort dreigt bij Sportvisserij Nederland door kostenverhogingen en een stagnerend ledenaantal. Men wil de contributie nog niet verhogen.

Commissie beheer en onderhoud:
Het werkhuis komt niet meer elke week werken omdat de werkzaamheden die voorliggen, om tijdens de winterperiode te worden gedaan, grotendeels klaar zijn.
- De volgende werkzaamheden zijn verricht:
De poort bij vijver 4 is weer klaar na de aanrijding, de rietkragen zijn gemaaid, er zijn 17 visplaatsen gerepareerd, de zonnepanelen zijn verplaatst en er komen er waarschijnlijk nog 2 bij (dit is nog in onderzoek), er zijn 5 banken geplaatst en de ondergrond daarvan is beklinkerd, er zijn 2 nieuwe borden geplaatst met “honden aan de lijn” en in vijver 3 heeft men nog wat takken af laten zinken die als schuilplaats voor de vis kunnen dienen.
Tijdens de winterperiode was de poort bij vijver 4 dag en nacht gesloten. De poort bij vijver 1 is gedurende de nacht dichtgemaakt (als er niemand aan het nachtvissen was.)

Visstand beheer commissie
- Pieter heeft de vangstregistratie witvis en de vangstregistratie van onze wedstrijden 2016 uitgewerkt en op de site gezet. De karperregistratie volgt nog; we wachten nog even op meer vangstgegevens.
- Er is weer nieuwe vis uitgezet:
vijver 3—100 kg spiegelkarper á 400 gram
vijver 4—25 stuks graskarper en 100 kg voorn á 100 gram
vijver 1—50 stuks karper gemengd á 2500 gram
vijver 2—50 stuks karper gemengd á 2500 gram
Jammer genoeg kunnen er 500 kg brasems voor vijver 4 en 100 kg voor vijver 2 niet meer worden geleverd, omdat er een ziekte is uitgebroken in de vijvers van onze leverancier.
- De vissterfte na de uitzettingen valt erg mee; in vijver een maar 1 dode vis t.o.v. 5 in 2016, in vijver twee geen dode vis t.o.v. 12 in 2016, in vijver drie maar 3 dode vissen t.o.v. 20 in 2016 en in vijver vier maar 8 dode vissen t.o.v. 29 in 2016.
- Kruiskarpers in vijver 3:
Er kunnen 50 kruiskarpers van 50 cm of meer worden afgevangen, waarvan er 25 naar vijver 1 en 25 naar vijver 2 gaan. We gaan de visstandbeheerscommissie vragen het projectvissen hiervoor, in het najaar van 2017 te organiseren. Het is niet de bedoeling dat individuele leden vis over gaan zetten naar andere vijvers. Dit mag alleen georganiseerd gebeuren.
- Omdat er klachten binnenkomen over de vangsten worden er 4 karpervissers die een goede viszoeker op hun voerbootje hebben benaderd om een inspectie uit te voeren. De vijver wordt in 4 segmenten verdeeld die in hetzelfde tijdvak onderzocht worden, zodat we een goede momentopname van de vissen in de vijvers krijgen. Het verschil tussen karper en brasem schijnt goed te zien te zijn op een goede fishfinder. De secretaris gaat dit regelen.

Wedstrijdcommissie:
- Tijdens de vergadering van de wedstrijdvissers op 14 februari hebben zich 2 nieuwe commissieleden aangemeld; Peter Gerrats voor het witvisgebeuren en Frits Geven voor het karpergebeuren.
Het bestuur gaat ermee akkoord dat beide personen in de commissie plaatsnemen.
- Wegens geringe belangstelling worden enkele wedstrijdseries wat ingekort.
- Omdat er ook jongere mensen aan de 50 pluscompetitie willen deel nemen, wordt deze serie omgedoopt tot woensdagmiddag competitie en kan iedereen (eventueel als dagdeelnemer) eraan meedoen.

Commissie controle
- Voerbootjes mogen alleen in vijver 1 en 2 (dus niet in vijver 4) worden gebruikt zoals in het algemene reglement staat.
- Frits Geven heeft controlepasje van de federatie Hengelsport Limburg en mag dus ook buiten de verenigingswateren controleren.

Commissie kasteelhaven
Via de voorzitter.van de havencommissie komt het volgende voorstel:
Wij lopen vaker tegen het maximum motorvermogen van 8 pk. aan en een iets ruimere motorgrootte zou, mede in verband met de veiligheid op de Maas, redelijk en zelfs nodig kunnen zijn. Ik stel voor om het maximum motorvermogen te wijzigen naar 12 pk. Dit is nauwelijks merkbaar bij het in- en uitvaren omdat dan toch niet met vol vermogen gevaren kan worden. Dit voorstel wordt aangenomen.

Sportvisserij Limburg
- Het Alvertje heeft zich aangemeld bij Sportvisserij Limburg om mee te doen de subsidieregeling op jeugdvispassen.
Onderstaande verenigingen doen mee aan het jeugd subsidieproject (7 euro subsidie per jeugdlid). In de vijvers van die vereniging mag dan door onze jeugd worden gevist en omgekeerd mag er door jeugdleden van die verenigingen ook in onze vijver worden gevist. Deelnemende verenigingen zijn tot nu toe:
HSV De Karper, Voerendaal, HSV De Heisnutters, Siebengewald, HSV De Noordervaart, Meijel , HSV Wijnandsrade HSV 't Alvertje, Oostrum, HSV De Rietvoorn, Welten, HSV De Rietvoorn, Ool-Herten, HSV De Wiejert, Limbricht, HSV 't Loze Vissertje, Wessem, HSV Grondel Geduld, Meerlo, HSV De Gaard, Born, HSV De Forel, Reuver, HSV De Brasem, Arcen, HSV De Lou, Heel, HSV De Snoek Susteren, Born en HSV De Maashoek, Steyl.


Bestuursvergadering van 13 september 2016

Via Sportvisserij Nederland komen er steeds meer aanvragen voor een meevistoestemming binnen. We willen erop wijzen dat die alleen maar gelden voor de wateren in de grote lijst van viswateren van Sportvisserij Nederland.
Ze zijn dus niet geldig voor het Wanssums Ven.

De vereniging telt per 29-8-2016, 1123 leden.

De plantengroei in vijver 4 is redelijk onder controle. Op de meeste stekken is goed te vissen.
We hopen dat de graskarpers de bodem in het voorjaar, als de planten weer opkomen, af zullen grazen.

Langs onze vijvers liggen brede grasstroken. Bestuurslid Jeffrey Willems heeft voorgesteld om stukjes daarvan in te richten als plantenveldjes met allerlei kruiden. Die veldjes zijn bijna onderhoudsvrij. Ze zijn gunstig voor allerlei dieren. Ook onze de vissen profiteren ervan doordat de diertjes die in het water terechtkomen als voedsel zullen dienen. Hij heeft hiervoor een plan opgesteld dat gefaseerd uitgevoerd gaat worden.

De VBC (Visstand beheer commissie) heeft enkele voorstellen gedaan die door het bestuur zijn aangenomen.
- De gaaskooien van vijver 4 worden verplaatst zodat vissers er minder last van hebben.
- Kruiskarpers groter dan 45 cm in vijver 3 worden tijdens enkele dagen projectvissen afgevangen en overgeplaatst naar vijver 4.
Het is niet de bedoeling dat individuele vissers dit ook gaan doen. Het mag alleen tijdens het projectvissen gebeuren, waarbij alles geregistreerd wordt. Dit wordt gedaan vanaf oktober.
- De commissie heeft zich ook gebogen over de aankoop van pootvis voor 2017 en hiervoor een voorstel aan het bestuur gedaan.

De deelname aan de jeugdwedstrijden begin september was minimaal. Voor beide wedstrijden waren er slechts 5 deelnemers. Het bestuur gaat overleggen hoe we de jeugd meer bij de vereniging kunnen betrekken.

Vanaf 2017 gaat Sportvisserij Limburg, onder bepaalde voorwaarden, subsidie verlenen op de jeugdVISpas.
Een van die voorwaarden is dat deze jeugdvispas maximaal 15 euro mag kosten en dat de vereniging dan geen eigen jeugdtoestemmingen meer verkoopt.
Een andere voorwaarde is, dat we alle JeugdVISpashouders van deelnemende verenigingen in Limburg moeten toestaan gratis in onze vijvers te vissen. Omgekeerd mogen onze jeugdleden dan ook in de vijvers van andere deelnemende verenigingen vissen.
Omdat het bestuur meer voor- dan nadelen ziet, besluiten we aan de regeling mee te doen. Dit houdt dus in dat onze jeugdtoestemming (kosten 10 euro) per 1-1-2017 komt te vervallen en al onze jeugdleden een jeugdvispas voor 15 euro krijgen.


Bestuursvergadering van 19 juli 2016

Patrick Willems neemt het secretariaat over van Eric Mans, maar er moet dan wel een reserveman bij komen. Dit wordt nog geregeld.

In verband met de vakanties wordt de volgende bestuursvergadering van 6 september verplaatst naar 13 september.

Er bestaat een mogelijkheid om mee te doen aan de clubkasactie van Rabobank Horst Venray. Daarbij is een bedrag van € 100.000 te verdelen onder de deelnemende verenigingen. Begin oktober krijgen leden van de Rabobank een stemkaart waarmee ze kunnen stemmen. Wel moeten we opgeven waaraan we het bedrag willen besteden. We besluiten dit voor nieuwe banken rond de vijvers te gebruiken.
Stem dus allemaal op het Alvertje zodat we zoveel mogelijk geld hiervoor binnenkrijgen!!!

Het ledenaantal is momenteel 1085. Dit loopt iets achter op 2015.

Hay Linders heeft, met wat helpers, alles opgeruimd wat er tijdens het noodweer is omgewaaid. Alleen de grote populier bij vijver 1 nummer 31 moet nog weg omdat die erg gevaarlijk is. Hiervoor zijn 2 man gecharterd die dat klusje gaan klaren.

Hay Linders is, samen met de mensen van het Werkhuis, bezig om zoveel mogelijk plaatsen rond vijver 4 bevisbaar te houden. Er wordt hard gewerkt om de onderwaterplanten te verwijderen en we hopen dat daarna de graskarpers hun werk gaan doen.

Op voorstel van Jeffrey Willems zullen enkele stukken grond rond de vijvers niet meer worden gemaaid. Als daar kruiden worden gezaaid zal dat positief uitwerken op de fauna aldaar. Er wordt bekeken, welke stukken daarvoor in aanmerking komen.

De gaten rond het eiland van vijver 1 laten we dichtgroeien. Er kunnen eventueel enkele waterlelies worden geplant.

Duikers hebben vijver 4 bekeken. Het zicht was slecht 50 cm. De onderwaterplanten groeien vanaf een diepte van 3 tot 3.5 meter. In diepere delen komen ze niet voor.

Een aantal grote kruiskarpers in vijver 3 moeten eigenlijk worden overgezet naar vijver 4. De visstandbeheerscommissie gaat zich hierover beraden. Dit kan dan gebeuren tijdens het zgn projectvissen.
Het is niet de bedoeling dat individuele vissers vis gaan overzetten. Dit dient gecontroleerd te gebeuren, dus alleen maar tijdens projectvissen.

Op verzoek van een aantal wedstrijdvissers wordt besloten om onze regels m.b.t. het leefnetgebruik in vijver 4 als volgt te wijzigen:
In het algemene reglement, op de site en in het witte boekje (de aanvulling 2017 daarop) van komt te staan:
Bij wedstrijden in vijver 4 zijn leefnetten toegestaan.
Aan het wedstrijdreglement wordt toegevoegd:
Als bij een deelnemer een kruiskarper in een niet fijnmazig leefnet wordt aangetroffen, wordt die voor betreffende wedstrijd gediskwalificeerd.
De regel over maximaal 15 kg vis in een leefnet blijft, want meer vis erin is echt schadelijk.
Deze regelwijziging is al ingegaan door publicatie op de website.

De vangsten bij de wedstrijd om de jeugdcup Noord-Limburg in vijver 1 vielen wat tegen. Als er nog eens een verzoek komt van deze organisatie om een wedstrijd te mogen organiseren, willen we toch toestaan dat er in vijver 3 gevist wordt, maar wel met gebruik van fijnmazige leefnetten. We willen dan een beroep doen op onze wedstrijdvissers hun net voor een keer uit te lenen.

Nu er meerdere controleurs actief zijn, komt het voor dat vissers meerdere keren per dag of 2 dagen na elkaar worden gecontroleerd. We weten dat veel vissers dat niet prettig vinden, maar het kan desondanks eens voorkomen.

We willen onze vissers erop wijzen dat niet volledig ingevulde papieren ongeldig zijn. Het komt namelijk vaker voor dat VBL formulieren of dagtoestemmingen niet volledig zijn ingevuld. De verkooppunten noteren meestal alleen maar de datum. Het is de verantwoording van de vissers zelf om zijn gegevens in te vullen.

In verband met een voorval met een hond, zal er bij beide ingangen een bord geplaatst worden met “honden dienen te worden aangelijnd”

Aan de jeugdviscursus hebben 10 kinderen deelgenomen. Zowel ouders als kinderen waren erg enthousiast. De diploma uitreiking was een goede reclame voor de vereniging. De voorzitter van de jeugdcommissie, Piet Beijersbergen, heeft voor komend jaar al 5 aanmeldingen binnen. Dit alles staat of valt met vrijwilligers die willen assisteren bij de cursus. Meld u zich s.v.p. hiervoor aan als u interesse hebt. Het zijn slechts 3 woensdagmiddagen en een zaterdagmiddag.
Er kwam ook nog een bedankmail van een ouder met enkele tips binnen: publicatie in het dorpsblad van Oostrum en uitdelen van flyers op basisschool in de regio. We zullen dit voor 2017 doen.


Bestuursvergadering van 24 mei 2016

De secretaris heeft een mail gekregen met de vraag of iemand, die geen lid van het Alvertje is, mag overnachten met een lid met nachtvisvergunning. Dit mag absoluut niet. Gedurende de nacht mogen zich alleen leden van het Alvertje met een A.T.A. bij de vijver bevinden en dan ook nog alleen maar als die daadwerkelijk vissen. Dit heeft ermee te maken dat het nachtvissen onder het kampeerbeleid van de gemeente Venray valt.

We hebben bericht gekregen dat de uitbaters van ons clubhuis “Back in Time” ermee gaan stoppen.

De vereniging telt op 28 mei 2016, 1049 leden waarvan 122 jeugdleden

Bestuurslid Patrick Willems heeft een uitnodiging gekregen van Radio Reindonk om eens te komen praten over het Alvertje en de visvijvers. Dit gesprek is op 26 mei om 11.00 uur uitgezonden.

Er is in vijver 4, 1 dode graskarper aangetroffen en 26 dode kruiskarpers. Ook in vijver 3 zijn 23 kruiskarpers gesneuveld.

Er is een mail binnengekomen over het gebruik van leefnetten bij wedstrijden in vijver 4. De vraag is of er al tweede net een gewoon leefnet mag worden gebruikt waar dan alleen brasem in mag. Besloten wordt alles bij het oude te laten; alleen fijnmazige leefnetten mogen worden gebruikt.

In het witte boekje dient bij het nachtvissen te worden aangevuld dat personen die gedurende de nacht aanwezig zijn en een ATA hebben daar alleen maar mogen zijn als ze daadwerkelijk vissen. Dit komt meteen in het reglement op de site en ook in de bijlage bij de vispas van 2017.

Er zijn al 9 aanmeldingen voor de jeugdviscursus die op de woensdagen 8, 15 en 22 juni wordt georganiseerd door de jeugdcommissie. Op zaterdag 25 juni is de afsluiting met een viswedstrijdje en de diploma uitreiking.

Verder wordt een deel van de vergadering gebruikt om te bekijken of alles voor de jubileumviering van 28 mei is geregeld.


Bestuursvergadering 29-3-2016:


De vereniging telt op 29 maart, 947 leden waaronder 108 jeugdleden (beneden de 18 jaar)

Binnenkort komt er 200 kg brasem en 200 kg kruiskarper voor vijver 4. Er worden ook nog 10 graskarpers besteld omdat er enkelen zijn gesneuveld.
De vergadering van de visstandbeheerscommissie is prima verlopen. Peter Beelen wordt voorzitter van de commissie en Rob Berden secretaris.
De commissie stelt voor om bij het bijvoeren in vijver 4 niet verder dan 6 tot 8 meter te gooien. Dit voorstel wordt overgenomen. Er zijn pasgeleden 450 kg voerpellets besteld die we met subsidie van Sportvisserij Nederland zullen krijgen.

Frank van den Heuvel stopt als voorzitter van de commissie beheer en onderhoud maar blijft wel commissielid. Na de Algemene ledenvergadering zullen de functies opnieuw worden verdeeld.

Op 24 april gaat de veiligheidsregio Brabant Noord en Brabant Zuid-Oost een oefening houden rond het Leukermeer. Naar het Alvertje kwam de vraag of ze een deel daarvan mogen houden bij de beek en het haventje. Het bestuur heeft hiervoor toestemming gegeven mits de baron dit ook goedkeurt. Inmiddels is het bericht binnen dat de oefening definitief doorgaat. De oefening bij de haven zal rond 10.00 uur en 11.30 uur zijn. Onze bootbezitters zullen rond die tijdstippen misschien enige hinder kunnen ondervinden.

De feestcommissie 60 jarig bestaan is druk bezig met de organisatie van de feestdag. Dit is op de nationale hengeldag (28 mei). Later volgen hierover meer berichten. Houd die datum dus vrij….

De organisatie van de Algemene Ledenvergadering op 12 april 2016 is in volle gang. Dit wordt een belangrijke vergadering. Maar liefst 5 personen hebben aangemeld voor een bestuursfunctie.
We hopen op een grote opkomst van onze leden.

Jammer genoeg hebben we, door gebrek aan vrijwilligers, niet mee kunnen doen aan de schoonmaakactie langs de Maas op 20 maart.

Bestuursvergadering van 23 februari 2016


Van de 5 kandidaat bestuursleden waren er 4 als gast aanwezig op deze vergadering om eens wat sfeer te proeven.

Sportvisserij Limburg heeft ons benaderd om mee te doen aan hun actie tot het schoonmaken van de maasoevers. Men vraagt 3 mensen per vereniging die aan deze actie gaan meewerken en wel op zondag 20 maart in de voormiddag (8.00 tot 12.00 uur). We proberen wat mensen te charteren die dan langs een deel van de maasoever tussen Wanssum en Geijsteren de rommel op gaan ruimen.

Ook hebben we van Synthese weer een uitnodiging gekregen voor de jaarlijkse opschoonactie in de buitengebieden van Venray. Hiervoor kunnen we teams van 4 personen aanmelden. We gaan proberen 2 teams samen te stellen. Liefhebbers kunnen zich hiervoor aanmelden. Bijkomend voordeel is dat het 150 euro per team oplevert voor de verenigingkas. Jammer genoeg zijn op onze oproep geen aanmeldingen binnengekomen, zodat we genoodzaakt zijn dit af te zeggen.

Op 23 februari 2016 telde de vereniging 894 betalende leden. Dit is 26 meer dan op dezelfde datum in 2015.

Wedstrijdvergadering:
Er zijn veel wedstrijden naar de zaterdag verplaatst.
Ook is er besproken welke leefnetten zijn toegestaan bij wedstrijden in vijver 4. Alleen micromesh- netten met een maaswijdte van maximaal 2 mm zijn toegestaan. Penningmeester Ton Deenen heeft er nog een aantal in de aanbieding voor de liefhebbers.
Bovendien werd vermeld en dat graskarpers van vijver 4 niet meetellen en meteen moeten worden teruggezet.
De gaaskooi in vijver 4 op nummer 20 wordt verplaatst naar de hoek tussen de nummers 30 en 1. Dit naar aanleiding van een vraag uit de wedstrijdvergadering.

De data die gepland zijn voor de jeugdviscursus zijn 8, 15 en 22 juni. De afsluiting met diploma uitreiking is op 25 juni. Om de animo te vergroten, krijgen deelnemers aan de cursus een gratis jeugdtoestemming voor 2016. De cursus gaat door als er voldoende aanmeldingen zijn
Het jeugdkoningsvissen is op 13 augustus en de jeugddag op 22 augustus.

De organisatie van onze 60 jarige jubileumviering is in volle gang. Deze viering is op de nationale hengeldag. Er is een mooie formule bedacht. Leden kunnen zich aanmelden om mee te doen aan een bijzondere viswedstrijd, waarbij in 4 categorieën wordt gevist, te weten karpervissen (vijver 1), vissen met de vaste hengel (vijver 2), vissen met alle soorten werphengel (vijver 4) en jeugdvissen (vijver 3). Later volgen nog meer details.

De reglementen van het Alvertje zoals die op Visplanner staan waren wat verouderd. Bij de wateren van SHV staat nog helemaal geen reglement. Alles is pasgeleden aangepast.


Bestuursvergadering van 26 januari 2016

Er hebben zich, na diverse acties door het bestuur, 5 leden aangemeld die interesse hebben in een bestuursfunctie, waarvan er een wil gaan voor het voorzitterschap.

De secretaris heeft van Sportvisserij Nederland het handboek beter besturen gekregen. Hierin staat erg veel informatie. Alle bestuursleden krijgen er een.

Boomchirurg Jos Janssen heeft samen met Hay Linders een onderhoudsplan opgesteld. Er moet nog wel een en ander gebeuren om een mooi bosplantsoen te krijgen, zoals overhangende takken snoeien, enkele kleine eiken op de parkeerplaats kappen, wilgen die overhangen snoeien, klimop die rond een aantal bomen zit verwijderen en alle vogelkers weghalen (dit moet volgens de wet). De werkzaamheden moeten voor 15 maart zijn afgerond want daarna mag niet meer worden gesnoeid omdat het broedseizoen van de vogels dan is begonnen. Het plan van Jos wordt komende maanden uitgevoerd.

Begin 2016 worden er nog 200 kilo brasem en 200 kilo kruiskarpers van een iets groter formaat uitgezet in vijver 4.
Attentie.
Vanaf 1 januari 2016 mag er geen leefnet meer worden gebruikt bij het vissen in vijver 4. Een uitgezondering wordt gemaakt voor wedstrijden. Daar mogen echter alleen maar micro mesh leefnetten met een maximale maasgrootte van 2 millimeter worden geruikt.

Het bijvoerprogramma van Sportvisserij Nederland voor vijver 4 wordt verlengd tot eind 2016.

De totale hengelvangstregistratie van zowel karper als witvis is bijgewerkt t/m 2014 en op de site gezet.
Voor de registratie van 2015 zijn er wat het karpervissen betreft gegevens van 1 karpervisser en van de karperwedstrijden binnengekomen. Voor de witvis kunnen we enkel beschikken over een flink aantal gegevens van wedstrijden. De registratie van individuele vissers ontbreekt totaal.
Vandaar een ernstig beroep op alle vissers om zijn/haar vangsten te registreren en aan ons door te geven. Registratie is namelijk ook een voorwaarde om subsidie op pootvis te krijgen. Op onze site vindt u enkele Excel werkbladen om een en ander bij te houden.

Onze controleurs melden dat er toch behoorlijk wat overtredingen worden geconstateerd rond het Wanssums Ven. De meest voorkomende overtredingen zijn; fout parkeren, na zonsondergang vissen zonder nachttoestemming (A.T.A.) en gebruik van te lange hengels of werphengels in vijver 3.
Omdat, ondanks mondelinge waarschuwingen, er leden opnieuw in de fout zijn gegaan hebben we de volgende sancties opgesteld:
1. De overtreder krijgt een mondelinge waarschuwing van de controleur (of van een bestuurslid dat die overtreding toevallig constateert).
2. Bij herhaling of bij ernstige overtredingen krijgt het lid een waarschuwingsbrief van het bestuur.
3. Als dit nog niet baat, moet het lid bij het bestuur op het matje komen en kan dan sancties verwachten zoals een verbod tot vissen op de vijvers of royering als lid.

Sportvisserij Limburg organiseert ook in 2016 weer het Federatief Clubkampioenschap. Enkele vissers hebben al aangegeven hieraan mee te willen doen. Ook jeugdleden kunnen in een team meedoen. Dat levert ook nog extra punten op. Dit wordt ook op de wedstrijdvergadering besproken.

De wedstrijdvergadering en medaille uitreiking is op 16 februari.
De vergadering van de karpervissers is op 4 maart.
De algemene ledenvergadering staat gepland voor 12 april.
De volgende bestuursvergadering is op 23 februari.


Bestuursvergadering van 8 december 2015:

Op de vergadering waren 2 gasten aanwezig die misschien interesse hebben in een bestuursfunctie.

Tijdens de vergadering van de Molenbeekcommissie werd medegedeeld dat de gehele commissie eind 2016 aftreedt. Misschien zijn er leden die in de nieuwe commissie zitting willen nemen.

We zijn dit jaar geëindigd met 1172 leden, Daarbij waren 175 jeugdleden. Het totale ledenaantal is 16 meer dan in 2014.

Voor het gebruik van de Visplanner App geldt vanaf 2017 de regel dat ervan wordt uitgegaan dat men geen papieren lijst meer krijgt als men niet expliciet bij Sportvisserij Nederland meldt dat men nog alles op papier wil krijgen.
Hiertoe zit er in de lijst van Nederlandse viswateren (het dikke boekje) een kaart die moet worden ingestuurd als men in vervolg nog papieren (aanvullingslijsten) wil krijgen. Bij een aantal vergunningen zit deze kaart los bij de papieren. Houd dit goed in de gaten.

Wat betreft de karperwedstrijden: De 2 karperwedstrijden blijven zoals ze waren. Er komen echter nog 2 wedstrijden bij voor degenen die aan de hoofdserie, i.v.m. plaatsgebrek, niet mee kunnen doen. Deze extra wedstrijden worden eind juni en eind september gevist. In totaal kunnen er daardoor 48 vissers deelnemen.

De Molenbeekorganisatie gaat 3 wedstrijden voor 50 plussers organiseren om de Catch Up Cup. Deze wedstrijden worden gevist op de donderdagmiddag. Er kunnen maximaal 30 vissers deelnemen.

De wedstrijdvergadering en medaille uitreiking is op 16 februari.
De algemene ledenvergadering staat gepland voor 12 april
.

 
Bestuursvergadering van 20 oktober 2015:

Het totale ledenaantal staat momenteel op 1165. Dat is 9 meer dan in 2014. Misschien komen er nog een paar bij.

Het bestuur heeft een aantal leden gebeld met de vraag of zij misschien in het bestuur of een commissie plaats willen nemen. Daarbij zijn er enkele namen uitgekomen.

De visstandbeheerscommissie gaat zich beraden hoeveel vis er moet worden besteld en in welke vijver die moeten worden uitgezet.

Het animo voor de wedstrijden die op zondagmorgen worden gevist is, vooral in het voorjaar en de herfst, niet groot. Daarom gaat de wedstrijdcommissie zich beraden om te komen tot een voorstel voor een andere opzet van onze wedstrijden.

Het haventje heeft een nieuwe indeling gekregen. Er zijn een aantal plekken vervallen waar eigenlijk geen boot meer kan liggen. In totaal zijn er nu 60 ligplaatsen.

Datum volgende vergadering: dinsdag 8 december.

 
Bestuursvergadering van 9 september 2015:
 

Het bestuur gaat een actie opzetten om nieuwe bestuurs- en commissieleden te krijgen via:
- Het gericht benaderen van leden.
- Vakatures op de website
- Posters bij de vijvers.

Wie interesse heeft mag zich natuurlijk nu al melden (graag zelfs).

De contributiebedragen 2016 t/m 2018 zoals goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 2015:
- Senioren € 53,50
- 65plus € 50,00
- jeugdplus € 35,00
- Jeugdvispas € 15,00
- Jeugdvergunning Alvertje € 10,00

Vanwege de problemen met onderwaterplanten is besloten om graskarpers uit te zetten in vijver 4. Dit is een advies van Sportvisserij Nederland. De norm is 50 kg per begroeide ha water. Voor ons zou dus 25 kg voldoende moeten zijn. De minimale lengte moet 40 cm zijn i.v.m. aalscholvers. Het is zeer waarschijnlijk dat ze dit jaar nog worden geleverd.
Omdat de graskarper een zeer kwetsbare vis is, moet die meteen worden teruggezet. Hij mag absoluut niet in een leefnet worden bewaard en telt bij wedstrijden ook niet mee.

Er komen een aantal aanpassingen in onze lijst van viswateren en reglementen (het witte boekje) 2016 t/m 2018.
De belangrijksten hiervan zijn:

* Wie een visplanner App op zijn smart phone heeft (en die kan laten zien natuurlijk), hoeft de lijst van viswateren van Sportvisserij Nederland voortaan niet te hebben.

Oproep hierbij van ledenadministratie:
Als u hiervan gebruik wenst te maken en dus de grote lijst van viswateren van Sportvisserij Nederland niet meer nodig hebt, zou ik u willen vragen even een mail te sturen naar info@hsvhetalvertje.nl. Vermeld daarin uw naam en geboortedatum en de mededeling dat u de lijst niet meer nodig hebt. Dit bespaart het Alvertje veel portokosten en Sportvisserij Nederland drukkosten.

* Het nachtvissen wordt ook in vijver 4 toegestaan. Dit omdat ook stokvissers wel eens willen nachtvissen.

* Een meevistoestemming (een nieuwe toestemming van Sportvisserij Nederland die sinds begin 2015 wordt uitgegeven) is niet geldig voor het Wanssums Ven.

* Omdat er in vijver 4 kruiskarpers zijn uitgezet, wordt het gebruik van leefnetten daar met ingang van 1-1-2016 verboden, uitgezonderd bij wedstrijden als een kruiskarpervriendelijk leefnet wordt gebruikt.

De volgende bestuursvergadering is op 20 oktober.

 
Bestuursvergadering van 8 juli 2015:
 

Op 1 september zullen de sloten van alle gebouwen bij het Wanssums Ven worden vervangen. Elk gebouw is dan met dezelfde sleutel te openen. Voor die tijd deelt de penningmeester de nieuwe sleutels uit aan iedereen die er een moet hebben.

Het ledenaantal per 24-6-2015 staat op 1081 leden waarvan 143 jeugdleden. We lopen hiermee iets voor op de aantallen van 2014.

De taakverdeling in de nieuwe commissie Beheer en Onderhoud is als volgt: voorzitter is Frank van den Heuvel en secretaris is Sill Cremers.

De groei van fonteinkruid en zuurstofplanten in vijver 4 neemt steeds grotere vormen aan. Het bestuur gaat daarover advies inwinnen bij Sportvisserij Nederland hoe dit het beste op te lossen. Tot die tijd worden de visstekken zo goed als mogelijk schoongehouden door mensen van het Werkhuis.

Uitzetting kruiskarpers in vijver 4.
De hengeldruk in vijver 3 is erg groot. Dit komt omdat er veel mensen zijn die speciaal op kruiskarpers willen vissen. Er zijn echter ook leden die met langere hengels of met werphengel op die karpertjes willen vissen. Daarom gingen er steeds meer stemmen op om ook in vijver 4 kruiskarpers uit te zetten. Bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat deze vissen de bodem omwoelen waardoor het water troebeler wordt en de onderwaterplanten niet meer zo goed groeien. Besloten wordt om 400 kilo karpertjes te bestellen. Deze zijn inmiddels uitgezet.

Het uithalen van de visboten in het haventje is, met de lier die daar nu aanwezig is, bijna ondoenlijk geworden. Daarom wordt er een tweedehands mini tractor aangeschaft, die eventueel ook rond de vijver bruikbaar is.

Visplaats nummer 130 (vijver 2) gaat vervallen. Deze ligt zo dicht bij de begroeiing in de hoek dat schoonhouden ondoenlijk is.

Belangrijk:

Advies voor het gebruik van leefnetten:

 
Bestuursvergadering van 26 mei 2015:
 
De interim-voorzitter, Henk Theeuwen, heeft de bijeenkomst van de regioraad van de Rooyse Wissel bezocht. De vraag is nu of het een meerwaarde heeft om deze bijeenkomsten in de toekomst ook te blijven bezoeken. De interim-voorzitter vindt dat zeker en zal voortaan naar die bijeenkomsten gaan.
Er komen nieuwe gecertificeerde sloten op alle gebouwen bij de vijver. Alles kan dan met dezelfde sleutel worden geopend. De penningmeester beheert de sleutels en zal een nieuwe sleutellijst samenstellen.

Het totale ledenaantal per 26 mei 2015 is 1022 waarvan 131 jeugdleden.
Hay Linders, tot nu toe enig commissielid van de commissie beheer en onderhoud, stelt voor onderstaande personen in die commissie te benoemen:

Frank v/d Heuvel, boomchirurg en boomverzorging.
Jos Janssen, boomchirurg.
Sill Cremers, commissielid.

Dit voorstel wordt door het bestuur aangenomen. Daarmee is deze commissie weer compleet.

In andere commissie zijn nog wel vacatures. Daarom komt er op de startpagina van deze site een button “vacatures” waarin alle vacatures worden opgenomen. Ook moeten we een kandidaat zoeken om onze interim-voorzitter in april 2016 op te volgen.
Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris.

Hay Linders meldt dat de geleverde pootvis van prima kwaliteit is en dat er bijna geen sterfte is voorgekomen na de diverse uitzettingen.

De vernieuwing van de steigers van het kasteelhaventje is grotendeels afgerond, waarvoor onze dank aan de commissie kasteelhaventje en alle helpers.

De commissie ter voorbereiding van de 60 jarig jubileumviering van HSV ’t Alvertje in 2016 bestaat uit: Cor van Spronsen, Peter Gerrats, Piet Beijersbergen en Wim Evertz. Cor geeft aan er nog graag 2 personen bij te hebben. Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris.

 
Bestuursvergadering van 1 mei 2015:

Nieuwe functieverdeling binnen bestuur:
Henk Theeuwen toont zich bereid het interim/voorzitterschap op zich te nemen, maar wil die functie niet meer uitoefenen na de Algemene Ledenvergadering van 2016. Kandidaten voor het voorzitterschap vanaf die datum kunnen zich melden bij het bestuur.
Eric Mans wordt secretaris en Ton Deenen blijft penningmeester.

Vergaderingen:
Er wordt voortaan vergaderd in de schuilgelegenheid bij de vijver. Enkel de Algemene ledenvergadering of een vergadering waarbij veel mensen worden verwacht zijn nog bij Back in Time.
Het voorstel om te komen tot een volwaardige commissie beheer en onderhoud wordt in een van de komende vergaderingen besproken.

Uitvoeren van werkzaamheden door vrijwilligers:
Vrijwilligers kunnen in principe werkzaamheden verrichten als ze daar tijd voor hebben. Wel wordt ernaar gestreefd om gemotoriseerd onderhoud te doen op de maandag, maar dat is geen wet van Meden en Perzen. Als men rekening houdt met de aanwezige vissers kan dit ook op andere tijden. In het weekend mogen in principe geen werkzaamheden worden verricht, uitgezonderd als dat gebeurt met uitdrukkelijk toestemming van het bestuur. Degene die werkzaamheden verricht, zorgt voor zo min mogelijk overlast voor de aanwezige vissers.

Beleid bij overtredingen van regels:
Er worden af en toe grove overtredingen door onze controleurs geconstateerd rond de vijver. Navolgende procedure zal hierbij worden gevolgd:
1 Bestuur schrijft een brief naar overtreder met een waarschuwing.
2 Bij herhaling kan de overtreder op het matje geroepen worden bij het bestuur en loopt hij het risico niet meer te mogen (nacht)vissen in de vijvers.
3 Als dat alles nog niet helpt, kan het bestuur de regels uit de statuten volgen en aan de hand daarvan overgaan tot royement.

Het Werkhuis.
Er zijn nogal wat misverstanden over en er gaan verhalen rond over mensen van de Rooyse Wissel die rond de vijver werkzaamheden verrichten.
We kunnen de naam “Rooyse Wissel” in dit verband beter niet gebruiken omdat dat verkeerde associaties op kan wekken. De mensen die bij ons werkzaamheden komen verrichten vallen onder het werkhuis. Ze hebben hun straf uitgezeten en hun behandeling met succes voltooid. Ze wonen zelfstandig in huizen verspreid over Venray en Oostrum.
Zie onderstaand stukje uit de website van De Rooyse Wisssel/het Werkhuis.

In het Werkhuis kunnen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen, training volgen en ondersteuning krijgen om terug te keren op de arbeidsmarkt. Onze cliënten zijn mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder. Ze worden aangemeld vanuit de (forensische) psychiatrie, de reclassering, het UWV of de gemeente. In het Werkhuis leren ze wennen aan het werkritme, omgaan met collega’s, opdrachten aannemen en uitvoeren en omgaan met leidinggevenden. Kortom: ze leren er vaardigheden die nodig zijn om (opnieuw) de arbeidsmarkt te betreden. Dat doen ze onder leiding van ervaren vakmensen die als geen ander in staat zijn om cliënten passend werk aan te bieden en te begeleiden.
Het Werkhuis is gevestigd op bedrijventerrein de Hulst in Venray


We blijven in de toekomst gebruik maken van de mensen van het Werkhuis maar alleen dan als er echt iets voor hen te doen is. Dit geldt uitsluitend voor karweien die door de vrijwilligers niet, of slechts moeilijk kunnen worden uitgevoerd. Ze worden immers allen een jaartje ouder.


Oudere berichten:
 
28 januari 2010:
Nieuwe functieverdeling bestuur.
Al sinds mensenheugenis heeft het Alvertje de functies secretaris/penningmeester gecombineerd. Omdat deze combifunctie echter steeds meer werkzaamheden met zich meebrengt, heeft het bestuur besloten om tot splitsing over te gaan.
Theo Hendriks gaat de secretariaatswerkzaamheden op zich nemen, terwijl Ton Deenen de geldzaken blijft behartigen.
Het mailadres van de secretaris is secretariaat@hsvhetalvertje.nl
Post naar de secretaris kan worden gestuurd naar:
Postbus 5066, 5800 GB in Venray.

19 maart 2008:
Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 maart 2008 werden secretaris penningmeester Ton Deenen en Piet Beijersbergen van Henegouwen herkozen als bestuurslid van het Alvertje. U ziet een foto van hen als u klikt op de knop "het bestuur" hier links. Bovendien werd, met 98 % van de stemmen, het voorstel van het bestuur om de contributie met 4 euro te verhogen goedgekeurd. Deze contributie gaat gelden voor de jaren 2009 t/m 2012.
Verder waren er dit jaar vijf leden, die 25 jaar lid van de vereniging waren. Deze werden gehuldigd en ontvingen een pennenset met inscriptie. U kunt hiervan een foto zien als u klikt op de link "jubilarissen 2008" hierboven.
16 april 2006:
Omdat uit het visserijkundig onderzoek is gebleken dat onze vijvers te voedselarm zijn heeft het bestuur besloten om de de hoeveelheid voer die per visdag mag worden gebruikt te verruimen. Voorlopig geld dat er per visdag 500 gram droog voer (= 800 gram aangemaakt voer) mag worden gebruikt. Bovendien mag men 250 gram aas gebruiken. Dit is een tijdelijke beheersmaatregel, die ten allen tijde kan worden teruggedraaid.
Om de natuurlijke voedselproductie in het water te verbeteren werd bovendien geadviseerd om een flinke laag goede zwarte grond aan te brengen. Ook hiermee is inmiddels gestart en wel in vijver 2. Vanuit de ingang aan het Hoogzand (de weg langs de jeugdvijver) wordt een dijk van teelaarde in de vijver gekiept. Het is de bedoeling dat deze dijk door zal lopen tot aan het eiland en een meter boven water uit zal komen. Vervolgens wordt het zand van deze dijk door een dragline over betreffend deel van de vijver verspreid. De vijver zal daardoor aanzienlijk minder diep worden (ongeveer 3 meter).
Hiermee is tevens het probleem van het ontstaan van een spronglaag in de zomer opgelost. Die ontstaat n.l. alleen maar in wateren die dieper zijn.
Februari 2006:
Tijdens de algemene ledenvergadering van 20 februari 2006 werden Hein van Valkengoed en René Wijnhoven herkozen als bestuurslid. Bovendien werd er besloten het bestuur met 2 personen uit te breiden. Zodoende werden Theo Hendriks uit Venray en Peter Beelen uit Wanssum als nieuw bestuurslid gekozen. U ziet een foto van hen als u klikt op de knop "het bestuur" hier links.
Verder waren er dit jaar vier leden, die 25 jaar lid van de vereniging waren. Deze werden gehuldigd en ontvingen een pennenset met inscriptie. U kunt hiervan enkele foto's zien als u klikt op de link "jubilarissen 2006" hierboven.
November 2005:
Door allerlei onvoorziene omstandigheden, waaraan de vereniging part nog deel heeft, wordt het verleggen van de beek en het uitbaggeren van het kasteelhaventje in Geysteren uitgesteld tot maart 2005. We hopen dat dan alle problemen zijn opgelost en dat de bootbezitters komende zomer een vrije uitvaart naar de Maas hebben.
De visbootjes kunnen weer in het haventje worden teruggelegd, iets waarmee de beheerders van het haventje, Ger Lenssen en Jan Aarts, al druk bezig zijn
September 2005:
Begin september wordt er gestart met het uitbaggeren van het kasteelhaventje. Zie hiervoor ook de pagina over het kasteelhaventje.
Op de afgelopen ledenvergadering is ook besloten de contributie voor het jaar 2005 te verhogen. Op de pagina over het lidmaatschap verschijnen binnenkort de nieuwe contributiebedragen.
Juli 2005:
De werkzaamheden aan vijver 4 vorderen gestaag.
In Geijsteren bij de kasteelruine is een begin gemaakt met de werkzaamheden om deze ruine wat op te knappen. Een deel van de maand is de weg naar de ruine afgesloten geweest in verband met explosiegevaar bij het schoonmaken van de gracht. Het vissen met de visbootjes vanuit het kasteelhaventje is daardoor onmogelijk geweest. Op donderdag 5 augustus is er een bijeenkomst van bestuur en bootbezitters in verband met werkzaamheden die aan het kasteelhaventje gaan plaatsvinden.
Juni 2004:
Na de bestuurswisseling zijn de taken in het bestuur onder het licht gehouden en verdeeld. Ton Deenen, de nieuwe secretaris raakt al aardig ingewerkt en ook Pieter Kunen is een beetje wegwijs in de ledenadministratie. Verder krijgt de vereniging enige landelijke bekendheid door een artikel in "het Visblad" over onze jeugdvijver.
Piet Beijersbergen en Henk Theeuwen gaan de jeugdbegeleidingscursus van de Hengelsportfederatie Limburg volgen en bovendien gaat Piet deelnemen aan de basiscursus Water en Visstandbeheer van de O.V.B. Er wordt dus hard gewerkt, zoals u ziet.
12 maart 2004:
Zoals u intussen wel weet is Harrie Lenssen gestopt als secretaris-penningmeester. Zijn opvolger is Ton Deenen. Omdat de taak van Ton nogal uitgebreid is, heeft Pieter Kunen de ledenadministratie en de uitgifte van vergunningen op zich genomen. Dit is een puur administratieve taak, buiten het bestuur om. Het is niet mogelijk bij hem aan huis vergunningen te kopen. Degenen die snel een vergunning willen hebben, kunnen die het beste gaan kopen bij van de Ligt Allicht in Wanssum of bij hengelsport van Grootel in Venray. Kiest u ervoor om toch via de bank en per post alles af te handelen, stuur dan een email met uw gegevens. Om dit alles te voorkomen kunt u het beste meteen wanneer de acceptgiro van het Alvertje in de brievenbus valt, meestal eind november begin december, die volledig invullen en bij uw bank inleveren. U kunt er ook voor kiezen een formulier in te vullen voor automatisch incasso. U bent er dan van verzekerd dat u uw vergunning voor 1 januari in huis hebt. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden vanaf deze site via de knop "email versturen" en dan de subknop "aanmelden lid".