Reglement voor de wateren waarvan het Alvertje de visrechten heeft: Naar wedstrijdreglement  

Algemeen:

 
Iedere sportvisser wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te volgen.
1. Het lopen dwars door weilanden is verboden.
2. Het is niet toegestaan honden mee te nemen en fietsen, bromfietsen en auto's binnen de omheining te plaatsen. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het Wanssums Ven. Hier mogen fietsen en bromfietsen aan de hand worden meegenomen naar de visplek en mag men aangelijnde honden bij zich hebben.
3. Bij het Wanssums Ven is het rijden op fietsen of bromfietsen, m.u.v. de weg aan de noordkant van de jeugdvijver, verboden rond de vijvers.
4. Bij het vissen in de Maas geldt dat de doorgang in de omheiningen na het passeren moeten worden gesloten en op inritten tot weilanden en akkers mag men niet parkeren
5. Voor alle wateren van het Alvertje geldt dat het vissen, voeren en in bezit hebben van vere de vase, gekleurde maden, alle soorten noten, ongekookte granen en kunstmatig gekleurd aas of voer evenals het vissen met levende vis ten strengste is verboden.
6. Men mag er het hele jaar door met wormen worden gevist, mag er gericht op meerval worden gevist en is de gesloten tijd voor snoek verkort. Die wordt nu van 1 maart tot de laatste zaterdag in mei (dit geldt niet voor onze vijvers (zie punt 60)
7. Gevangen paling dient onmiddellijk te worden teruggezet.
8. Het hebben van een VISpas geeft geen ontheffing tot het vissen met méér dan 1 hengel, als de vergunning van de vereniging dit verbiedt.
9. Het maken van een open vuur en barbecuen is verboden.
10. Er mogen niet meer hengels opgetuigd klaar staan dan waarmee mag worden gevist volgens dit reglement.
11. Overmatig gebruik van zwak alcoholische dranken rondom de vijvers is verboden. Er is een totaalverbod op sterk alcoholische dranken
Deponeer uw afval s.v.p. in de afvalbakken. Indien er geen afvalbakken aanwezig zijn, neem het dan mee naar huis. U mag het in geen geval op uw visstek achterlaten.

Ziet u onregelmatigheden, meld dit dan zo snel mogelijk bij bestuur of controleur.

Voor de wateren van de stichting Hengelsport Venray te weten het Peelkanaal, het Afleidingskanaal, de overstortvijver bij het Brükske en de wateren aan de Metaalweg geldt:
12. Er mag gevist worden met 2 hengels.
13. De hengellengte is vastgesteld op 6 meter. De totale lengte van hengel + lijn mag de twaalf meter niet overschrijden.
14. Werphengels zijn toegestaan.
15. Per visdag mag men maximaal 250 gram voer en 250 gram aas gebruiken of in zijn bezit hebben.
16. Het gebruik van aardappelen of aardappelprodukten is verboden.
17. Bij kanalen en beken mag men zich niet binnen 25 meter van een kunstwerk, stuw of meetapparaat bevinden. Wie schade aanbrengt aan hiervoor genoemde zaken, zal daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
18. Ook hier dienen honden te worden aangelijnd.
19. Bij "het Brükske" is het gebruik van leefnetten verboden.
20. Nachtvissen is verboden.

Voor het Wanssums Ven geldt bovendien:
21. In de vijvers 1, 2 en 4 is de hengellengte vrij.
22. Men dient gebruik te maken van de aanwezige vaste visplaatsen.
23. Nachtvissen is enkel toegestaan voor leden met een VISpas van het Alvertje met bovendien de aanvullende toestemming A.T.A. (= nachtvistoestemming). Men mag daarmee nachtvissen in vijver 1, 2 en 4.
24. Vanaf 1 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst mogen personen zonder nachtvistoestemming zich niet op het terrein van het Wanssums Ven bevinden.
25. Als er in een vijver een een aangekondigd evenement (of wedstrijd) plaats vindt, dient het betreffende deel van de vijver te worden vrijgelaten. Kijk voordat u gaat vissen dus goed op de borden rond de vijvers, waarop wordt vermeld wanneer er een visevenement/viswedstrijd is en welke plaatsen dan moeten worden vrijgelaten. Raadpleeg ook altijd het wedstrijdrooster bij de schuilgelegenheid.
26. In de vijvers 1, 2 en 4 van het Wanssums Ven mag per visdag maximaal 500 gram droog voer (= 800 gram aangemaakt voer) en 250 gram aas worden gebruikt. Men mag ook niet méér bij zich hebben.
27. Een meevistoestemming van Sportvisserij Nederland geldt niet voor het Wanssums Ven.
28. Er geldt een totaal leefnetverbod voor vijver 3 en 4 (uitgezonderd speciale fijnmazige leefnetten bij wedstrijden in vijver 4).
29. Het is verboden gevangen vis mee te nemen.
30. Het rijden op een scootmobiel rond de vijver is toegestaan mits er stapvoets wordt gereden en er geen enkele hinder of overlast wordt veroorzaakt voor de aanwezige vissers.
31. Als er onderhoudswerkzaamheden rond de vijver worden verricht, dient u uw hengelspullen dusdanig te plaatsen dat de vrijwilligers hun werkzaamheden onbelemmerd kunnen uitvoeren.
32. Misdragingen tegen controleurs en/of mensen die onderhoudswerkzaamheden verrichten worden gerapporteerd aan het bestuur, dat dan passende maatregelen zal nemen.
33. Wie zich niet houdt aan de regels krijgt allereerst een waarschuwing van de contoleur. Bij herhaling krijgt hij een brief van het bestuur en mocht hij dan nog regels overtreden een gesprek met het bestuur waarbij hem de toegang tot vijvercomplex kan worden ontzegd of, bij ernstige overtreding tegen de regels, als lid kan worden geroyeerd.
34. Het gebruiken van alle soorten noten en/of ongekookte granen als voer of aas is verboden.
35. Afval mag uitsluitend in de aanwezige afvalbakken worden gegooid en niet ernaast.

36. Bij misbruik kan deze vergunning worden ingetrokken.

Voor vijver 3 (de jeugdvijver) geldt bovendien:
37. Er mag door alle leden van het Alvertje en ook door houders van een dag- of weektoestemming in de jeugdvijver worden gevist. Men dient zich dan wel aan ondergenoemde bepalingen te houden.
38. De maximale hengellengte is vastgesteld op 6 meter en het vissen met een werphengel is ten strengste verboden.
39. Per visdag mag maximaal 250 gram droog voer (= 400 gram aangemaakt voer) en 250 gram aas worden gebruikt.
40. Er mag geen leefnet worden gebruikt bij het vissen in vijver 3.
41. De jeugd heeft te allen tijde voorrang.
   


Voor het karpervissen geldt bovendien:

42 Er mag niet verder dan 6 meter links en/of rechts van de gekozen visplaats en tot maximaal het midden van de vijver worden gevist.
43. Elke karpervisser moet een landingsnet en een onthakingsmat bij zich hebben en gebruiken.
44. Zet gevangen karper bij voorkeur meteen terug.
45. Op verzoek van de controleur dient men, ter controle op verboden aas, zijn hengel(s) direct binnen te draaien.
46. Afstandsbestuurde voerbootjes mogen alleen in vijver 1 en 2 en uitsluitend met de schriftelijke toestemming A.T.A.worden gebruikt.
47. Karpertentjes met een maximale diameter van 3 meter zijn toegestaan in de kleuren groen of camouflage. De tentjes dienen binnen 5 meter van de oever te worden geplaatst. Per persoon mag slechts één tent worden geplaatst en alleen maar als men op dat moment daadwerkelijk vist.
48. Het gebruiken of in bezit hebben van alle soorten noten en/of ongekookte granen is verboden.
49. Een karpervisser die, om welke reden dan ook, zijn stek voor bepaalde tijd verlaat, is verplicht eerst zijn lijn(en) binnen te halen.
50. In verband met het welzijn van de vis verdient het de voorkeur om met nylon vislijnen te vissen en dus geen gevlochten lijken te gebruiken.
51. Verder verzoeken wij karpervissers om zich te allen tijde binnen 2 a 3 meter van hun hengels te bevinden en niet te dicht bij de begroeiing te vissen om te voorkomen dat vissen na aanbeet in de waterplanten verdwijnen met alle gevolgen van dien. Er worden namelijk steeds meer beschadigde karpers, zeelten en brasems gesignaleerd en dat kan nooit de bedoeling zijn.

Voor het nachtvissen geldt bovendien:
52. Nachtvissen is niet toegestaan zonder een A.T.A. (= combinatie van nachtvis en voerboottoestemming voor het Wanssums Ven).
53. De vergunninghouder moet de minimumleeftijd van 18 jaar hebben en mag tijdens het nachtvissen niet vergezeld worden door personen die geen lid zijn van ’t Alvertje, van leden die geen A.T.A. hebben of leden met een A.T.A. die niet daadwerkelijk vissen.
54. Karpertentjes mogen, i.v.m. de conditie van het onderliggende gras, maximaal 3 dagen en nachten op dezelfde plaats staan. Wil men langer blijven dan moet de tent worden verplaatst.
55. Karper mag, voor het maken van foto’s, tot zonsopkomst in een bewaarzak worden bewaard. Het beste is echter de karper zo snel mogelijk terug te zetten.
56. Afval moet in de karpertentjes bewaard worden of meteen in de daarvoor bestemde bakken worden gedaan (dus geen rommel rondom de tent).
57. Overmatig gebruik van zwak alcoholische dranken rondom de vijvers is verboden. Er is een totaalverbod op sterk alcoholische dranken. Bovendien is het maken van lawaai en het afspelen of maken van muziek verboden.
58. Onregelmatigheden rond de visvijver of schuilgelegenheid dient men te melden bij de controleur of bij iemand van het bestuur.
59. Bij overtreding van de regels wordt de A.T.A. direct ingetrokken.

Voor het vissen op roofvis geldt bovendien:
60. Vissen op roofvis is in het Wanssums Ven toegestaan met één hengel vanaf 1 september tot 1 maart.
61. Leden beneden de 14 jaar mogen niet snoeken.
62. Men mag er maximaal 20 aasvisjes in zijn bezit hebben. Ze mogen enkel gebruikt worden als dood aas.

Vis bewaren:
63. Gevangen vis dient meteen te worden teruggezet tenzij men, daar waar is toegestaan, gebruik maakt van een goed verankerd leefnet van minimaal 2,5 meter lengte en een diameter van minimaal 40 cm. Dit net moet zijn gemaakt van materiaal dat de vis zo weinig mogelijk beschadigt.
64. In vijver 3 en 4 zijn leefnetten verboden.
65. Bij wedstrijden in vijver 4 zijn leefnetten wel toegestaan
66. Vis mag niet langer dan 5 uur in een leefnet worden bewaard. Bovendien mag men maximaal 15 kg vis in het leefnet hebben en is het verboden karpers in een leefnet te bewaren.

In speciale gevallen kan het bestuur besluiten dat er mag worden afgeweken van bovengenoemde regels.


Copyright: het Alvertje Oostrum 2013/2014/2015/2016/2017